Nobelova cena za ekonomiku a právo pre ministerku Matečnú

Autor: Martin Ondráš | 14.2.2018 o 6:30 | Karma článku: 3,93 | Prečítané:  1476x

Po prečítaní tlačovej správy novele zákona 362/2012 Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny pani Matečnej, idem okamžite podať návrh na udelenie Nobelovej ceny za ekonomiku a právo

Podľa ministerky zneužívanie silnejšej pozície (ktorá ak existuje tak vychádza z trhového podielu, lepších vyjednávacích schopností, lepších manažérskych zručností- pozn.autora) vraj v obchodnom vzťahu má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ohrozuje aj potravinovú suverenitu Slovenska a práve preto zákonom vytvára silnejšiu pozíciu pre inú stranu obchodného vzťahu, ktorá bude vytvorená štátnym diktátom, zrušením zmluvnej slobody  a popretím akéhokoľvek princípu proporcionality a týmto chce vytvoriť férovejšie podmienky pre dodávateľov potravín, ktorí sú neraz obrazne povedané vykosťovaní,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (nom. SNS).

Zákaz diskriminácie je zakotvený v čl. 40 ods. 3 Zmluvy o Európskom Spoločenstve (ES) a všeobecná právna zásada rovnosti je záväzná pre všetky členské štáty, pretože pokrýva o.i. aj všetky opatrenia vzťahujúce sa na spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.

V súvislosti so zakotvením akejkoľvek výnimky zo základného práva napríklad zmluvnej slobody je súčasne potrebné dodržanie princípu proporcionality. V tomto ohľade princíp proporcionality vyžaduje, aby výnimky zo základného práva boli upravené len vo vhodnom a nevyhnutnom rozsahu.

Navrhovaný text novely tohto najslávnejšieho zákona z dielne jednej z najvyšších ústavných činiteľov  SR čo vicepremierka  je, absolútne popiera ako základné princípy právneho štátu, tak preukazuje absolútny rozpor s etablovanou a platnou legislatívou, nedefinuje jeden jasný výklad práva, ale zakladá nekonečné možnosti výkladu práva, stáva sa nevykonateľný a v prípade jeho aplikácie zvýhodňuje jedného účastníka zmluvného vzťahu a zároveň diskriminuje druhého účastníka zmluvného vzťahu z titulu štátnej moci, čo je absolútne neprípustné.

Nejdem verejnosť obťažovať dlhými opismi jednotlivých právnych nezmyslov v návrhu zákona, vyberiem pre Vás tie najlepšie čím sa družina ministerky Matečnej najviac chváli :

  • § 3 odst 2 - Lehota na úhradu kúpnej ceny podľa odseku 1 písm. d) je najviac 30 dní odo dňa dodania potraviny a pri vybraných potravinách najviac 15 dní odo dňa dodania vybranej potraviny

Pani vicepremérka a ani celé jej kolégium právnych expertov ignorujú fakt, že úhradu kúpnej ceny je možné vykonať až po zaúčtovaní účtovného prípadu a to podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 6 odst 2 Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov. Žiadna povinnosť účtovať nevzniká pri dodaní potraviny čím je de facto pani ministerka alebo ignoruje povinnosti účtovať iba na základe riadneho účtovného dokladu, alebo dodanie potraviny stavia nad povinnosť doručiť riadny daňový doklad.

a dôvod tohto právneho nezmyslu :

Cieľom je zvýšenie likvidity a zlepšenie cashflow dodávateľov potravín. „Neraz dochádza k situáciám, že obchodník predá tovar za deň a faktúru dodávateľovi zaplatí až 45. deň, čo nepovažujeme za férové a správne,“ objasňuje M. Lapšanský.

Cash-flow  je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie. Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať. Je to zručnosť vedenia firmy čo asi ministerstvu ušlo, nakoľko ani na jednom ministerstve tento pojem reálne nepoznajú. Zlepšenie tohto ukazateľa na úkor iného účastníka zmluvného vzťahu určeného zákonom je nie len otvorená diskriminácia ale aj napĺna podstatu "nekalých" praktík v obchodnom vzťahu ktoré pani Matečná tak rada kritizuje vo svojich TB

A čo tak ísť ešte ďalej ? Čo keby dodávatelia potravín neplatili odvody, preddavky na dane, DPH, dane z príjmu, spotrebné dane alebo čo keby toto všetko za nich zaplatili obchodníci de facto spotrebitelia ? 

Aj napriek tomu, že toto ustanovenie je viac úsmevné ako závažné, je v aplikačnej praxi nevykonateľné. Splatnosť faktúr je totiž formálna a technická. Počítajte so mnou. Vystavenie faktúry+odovzdanie na poštu (1 deň), doručenie (2 dni), prebratie a zaradenie (1 deň), kontrola vecnej a formálnej správnosti (podľa náročnosti a veľkosti spoločnosti od 3 do 10 dní), ak je doklad vecne a formálne správy nastáva nahratie do systému (inak vrátenie nesprávnej faktúry tomu kto ju vystavil) a príprava hromadného príkazu na úhradu (1 deň), odoslanie príkazu do banky a realizácia prevodu (1-3 dni) čo znamená rozsah od 9 do 18 dní od dodania faktúry a nie od dodania potraviny, pričom povinnosť dodať faktúru riadne a včas nie je nikde v tomto "zákone" ustanovená.

Nedodržať toto ustanovenie bude síce asi pokutované výjazdnou jednotkou kontroly MPaRV, ale nikdy nebude možné oprávnenosť pokuty preukázať na súde nakoľko okolnosti vedú k situácii objektívnej absolútnej nemožnosti, ktorá nemôže byť trestaná

  • §4 odst 4 písm b) zakazuje sa vykonanie prehliadok priestorov dodávateľa odberateľom alebo ním poverenou osobou alebo vykonanie rozborov a skúšok potraviny dodávateľa odberateľom alebo ním poverenou osobou; to neplatí, ak odberateľ na vlastné náklady vykonáva prehliadky priestorov dodávateľa alebo rozbory a skúšky potraviny dodávateľa v primeranom rozsahu a so súhlasom dodávateľa

Za toto ustanovenie si ministerka skutočne zaslúži nobelovú cenu za ekonomiku. Je pre mňa nepochopiteľné, prečo napríklad Štátna Veterinárna a Potravinová správa nepožaduje vopred súhlas na kontrolu ? Prečo vykonáva testy potravín bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu alebo predajcu ?

Podľa Zákona č. 152/1995 Z. z. Zákon o potravinách § 12 odst 1 písm a)  Ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín.

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené 

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta (viď viššie), orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do dvojnásobku sadzby pokuty - a máme obľúbený 1 000 000 Eur

Pozn. autora : Bezpečnosť potraviny sa dá zákonne preukázať výlučne rozborom alebo skúškou potraviny v akreditovanom laboratóriu, čo sa zakazuje. Týmto ustanovením sa podarilo ministerke Matečnej (SNS)  niečo, čo sa nepodarilo žiadnemu ministrovi MPaRV.

RVPS/ŠVPS neobháji na súde ani jednu udelenú pokutu za umiestňovanie potraviny, ktorá nie je bezpečná na trhnakoľko okolnosti vedú k situácii objektívnej absolútnej nemožnosti, ktorá nemôže byť trestaná. Týmto ustanovením ministerka nie len že zakazuje kontroly a testy "slovenských výrobcov potravín" vykonávané obchodníkmi, ale aj absolútne marí výkon úradnej kontroly v časti ukladanie sankcií, ktoré aj keď na to pani ministerka asi zabudla, predstavujú príjem do štátneho rozpočtu.

  • §4 odst4 písm i) zakazuje sa požadovať náhradu sankcie uloženej orgánmi štátnej správy odberateľovi; to neplatí, ak príčinou uloženia sankcie bolo preukázané porušenie povinností dodávateľa

Nakoľko vlastnícke právo a zodpovednosť za potravinu prechádza na obchodníka v čase jej prevzatia od dodávateľa, od tohoto času je predajca v postavení výrobcu voči štátnemu dozoru a žiadna kontrola potravín sa nebude zaoberať preukazovaním zodpovednosti niekoho iného ako kontrolovaného subjektu,  dôkazná ťarcha tak ostáva na predajcovi, ktorý ale stratil možnosť vykonať skúšky a testy na podporu prenosu zavinenia na výrobcu, čím skutočnosti vedú k situácii objektívnej absolútnej nemožnosti sa zbaviť obvinenia aj napriek tomu, že vinu spôsobiť objektívne nemohol, je celú dikciu právnej povinnosti možné chápať ako právny nezmysel.

Ale aj na to myslela pani ministerka

  • §4 odst 4 písm r) zakazuje sa dohodnutie iného okamihu prechodu vlastníckeho práva k potravine alebo iného okamihu prechodu nebezpečenstva škody na potravine ako je dátum jej prevzatia odberateľom

čím ministerka a vicepremiérka (SNS) vytvorila pojem "absolútna" zodpovednosť za potravinu a celú jej ťarchu preniesla na predajcu, ošetrila všetky možné varianty spoluviny výrobcu tak, aby výrobca nikdy nemohol byť preukázateľne a zákonným spôsobom vinný. Toto je dôvod na udelenie Nobelovej ceny.

  • §4 odst 5 Neprimeranou podmienkou je aj konanie alebo opomenutie konanie neuvedené v odsekoch 2 a 4, ktorého požadovaním, dohodnutím alebo uplatnením dochádza k nerovnováhe v právach a povinnostiach účastníkov obchodného vzťahu v neprospech jedného z účastníkov obchodného vzťahu.

Jedine s týmto textom sa absolútne stotožňujem a je úplne vhodný na záver môjho príspevku

Nie je dôležité, že práve tento zákon zakladá nerovnováhu  v právach a povinnostiach účastníkov obchodného vzťahu v neprospech jedného z účastníkov obchodného vzťahu, ale dôležité je, že to ten istý zákon zakazuje

Za toto ustanovenie si ministerka skutočne zaslúži nobelovú cenu za právo , lebo napísať zákon , ktorý o.i. zakazuje sám seba už skutočne chce poriadne znalosti.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?